ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ

 

Házassági kötelességek és kiváltságok

    Jézus nem kényszerített nőtlenségre. - Az értelem irányítja azokat, akik a házassági kapcsolatot Isten szent előírása által védelmezett szent rendelkezésnek tekintik.
  Jézus nem kényszerített nőtlenséget a férfiak egyetlen rendjére sem. Nem azért jött, hogy eltörölje a házasság szent kötelékét, hanem felmagasztalja és visszaállítsa azt eredeti szentségébe. Örömmel tekint arra a családi kapcsolatra, ahol meghitt és önzetlen szeretet uralkodik.
  
  A házasság törvényes és szent. - Az evés és ivás, a nősülés és férjhez menés nem bűn. A házasodás Noé idejében is törvényes volt és most is az, ha helyesen kezelik és nem esnek bűnös túlzásokba. Azonban Noé napjaiban az emberek Isten tanácsa nélkül házasodtak, vagyis nem keresték az Úr vezetését és tanácsát...
  Az a tény, hogy az élet kapcsolatai mind mulandó természetűek, ezért módosító befolyással vannak mindarra, amit teszünk vagy mondunk. Noé napjaiban a szertelen, túlzásba vitt szerelem - amely önmagában törvényes, ha helyesen élnek vele - tette a házasságot bűnössé Isten szemében. Sokan veszítik el lelküket a mostani világban azáltal, hogy leköti őket a házasság gondolata és a házassági kapcsolat.
  A házassági kapcsolat szent. Mégis a mai elfajult korban minden leírás hitványságát palástolja. Visszaélnek vele és olyan bűnné vált, amely az utolsó napok egyik jelét alkotja. A házasság, ahogy a vízözönt megelőzően élték, bűnös volt. Ha a házasság szent természetét és igényét megértik, azt még most is helyesli a menny; és annak eredménye mindkét fél számára boldogság lesz és Isten dicsőül meg általa.
  
  A házassági kapcsolat kiváltsága. - Azok, akik keresztényeknek vallják magukat, kellő időben vegyék figyelembe a házassági kapcsolat minden kiváltságának eredményét, és minden cselekedetük alapja a megszentelt elv legyen.
  A szülők nagyon sok esetben... visszaéltek házassági kiváltságaikkal és az élvezet megerősítette testies szenvedélyeiket.
  
  Kötelesség elkerülni a szélsőséget. - Ha túlzásba viszik azt, ami törvényes, az súlyos bűnné válik.
  Sok szülőnek nincs ismerete a házaséletről, amellyel pedig rendelkeznie kellene. Nem ügyelnek arra, hogy Sátán ne szerezzen előnyt velük szemben és uralja gondolataikat és életüket. Nem veszik észre, hogy Isten elvárja, házaséletükben kerüljenek minden szélsőséget. Nagyon kevesen érzik vallási kötelességüknek, hogy uralják testi szenvedélyüket. Mivel egyesültek a házasságban választottjukkal, ezért úgy érvelnek, hogy a házasság megszenteli alantas testi szenvedélyeik kielégítését. Még azok a férfiak és nők is, akik vallják a kegyességet, szabadjára engedik élvezetet nyújtó testi szenvedélyeik gyeplőit; és nem gondolnak arra, hogy Isten felelősségre vonja őket életerejük igénybevételéért, amely gyengíti életvitelüket és erőtleníti egész szervezetüket.
  
  Önmegtagadás és mértékletesség legyen a jelszó. - Bárcsak mindenkivel meg tudnám értetni Isten iránti kötelességét, hogy a legjobb állapotban őrizze meg testi és szellemi erőit Teremtője tökéletes szolgálatára. A keresztény feleség tartózkodjon attól, hogy akár szóval, akár tettel ingerelje férje érzéki szenvedélyeit. Soknak egyáltalán nincs vesztegetni való ereje e téren. Ifjúságuktól fogva elgyengítették agyukat és aláásták szervezetüket az érzéki szenvedélyek kielégítése által. Házaséletükben az önmegtagadás és a mértékletesség legyen jelszavuk.
  Ünnepélyes felelősség kötelez bennünket Isten iránt: tartsuk tisztán lelkünket és egészségesen testünket, hogy hasznára váljunk az emberiségnek, és tökéletes szolgálatot teljesítsünk Istennek. Az apostol e figyelmeztető szavakat mondja: "Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban" (Róm 6:12). A következő szavakkal késztet bennünket előrehaladásra: "Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető" (1Kor 9:25). Figyelmeztet mindenkit, aki kereszténynek vallja magát, hogy szánják oda "...testüket élő, szent és Istennek
  
  kedves áldozatul". Így szól: "Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek" (1Kor 9:27).
  Nem tiszta szeretet az, amely arra indítja a férjet, hogy feleségét kívánsága kielégítésének eszközévé tegye. Testi szenvedélyei kiáltanak kielégülésért. Mily kevés férfi mutatja ki szeretetét az apostol által elénk tárt módon: "Amiképpen Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván... hanem hogy legyen szent és feddhetetlen" (Ef 5:25-27). Ez a szeretet minősége a házassági kapcsolatban, melyet Isten szentnek ismer el. A szeretet tiszta és szent elv, azonban az élvezetet nyújtó testi szenvedély nem ismer korlátozást, nem akarja, hogy parancsoljanak neki és az értelem irányítsa. Vak a következményekkel szemben; nem következtet az okról az okozatra.
  
  Miért törekszik Sátán elgyengíteni önuralmunkat? - Sátán igyekszik lealacsonyítani a tisztaság színvonalát és elgyengíteni azok önuralmát, akik házasságra lépnek, mivel tudja, hogy amíg az alantas testi szenvedély van túlsúlyban, addig az erkölcsi erő állandóan gyengül, ezért nem kell aggódnia lelki növekedésük miatt. Azt is tudja, hogy utódaikra csak ily módon tudja rávésni gyűlölt képmását, és így könnyebben formálhatja jellemüket, mint szüleik jellemét.
  
  A túlzás következménye. - Férfiak és nők, egy nap megtanuljátok, mi az élvezetet nyújtó testi szenvedély és annak mi az eredménye. Ugyanolyan alantas szenvedély található a házaséletben, mint azon kívül.
  Mi az eredménye annak, ha szabadon engedjük alantas szenvedélyeink gyeplőit?... A hálószobát, ahol Isten angyalainak kellene tartózkodniuk, megszentségtelenítették szentségtelen gyakorlattal. Mivel ott szégyenletes alantasság uralkodik, testük megromlott. Utálatos szokásaik utálatos betegségekhez vezettek. Azt, amit Isten áldásukra adott, átokká változtatták.
  A nemi túlzás eredményesen megsemmisíti a hitbuzgalmi gyakorlat iránti szeretetet, elveszi az agyból azt az anyagot, amely szükséges volna a szervezet táplálására, és a leghatásosabban meríti ki az életerőt. Egy asszony se segítsen férjének az önmegsemmisítés e tettében. Nem teszi meg, ha megértette és igaz szeretet él benne férje iránt.
  
  Minél jobban hódolnak az érzéki szenvedélyeknek, azok annál erősebbé válnak és egyre erőszakosabb lesz élvezetük követelése. Az istenfélő férfiak és nők ébredjenek kötelességük tudatára. Sok hitvalló keresztény szenved ideg- és szellemi bénultságban ez irányú mértéktelensége miatt.
  
  A férjek legyenek megfontoltak. - A férjek legyenek gondosak, figyelmesek, állhatatosak, hűségesek és részvétteljesek. Nyilvánítsanak ki szeretetet és rokonszenvet! Ha teljesítik Krisztus szavait, akkor szeretetük nem lesz alantas, földies, érzéki jellegű, amely saját testük megsemmisítésére vezet, feleségükre pedig gyengeséget és betegséget hoz. Nem hódolnak alantas szenvedélyeik kielégítésének, amíg fülükben cseng feleségük szava, hogy nekik mindenben alá kell vetniük magukat férjüknek. Ha a férj nemes jellemmel, tiszta szívvel és emelkedett értelemmel rendelkezik, amivel minden igaz kereszténynek rendelkeznie kellene, az megnyilvánul a házas kapcsolatban. Ha Krisztus lelkülete lakik benne, akkor nem semmisíti meg testét, hanem telve lesz gyengéd szeretettel és igyekszik elérni a legmagasabb színvonalat Krisztusban.
  
  Ha kétségek támadnak. - Egy férfi sem szeretheti igazán feleségét, ha az türelmesen alárendeli magát neki, hogy rabszolgája és szolgája legyen romlott szenvedélyeinek. Engedékeny alárendeltségében elveszti azt az értékét, amivel egykor rendelkezett férje szemében. A férj a feleséget minden magasztosságából mély szintre lerántva látja; és hamarosan azzal gyanúsítja, ő éppoly készségesen megengedi, hogy mások hozzá hasonlóan lealázzák. Kétségbe vonja állhatatosságát és tisztaságát; megunja és új társaságot keres, hogy felébressze és erősítse pokoli szenvedélyét. Isten törvényét nem veszi figyelembe. Az ilyen férfi rosszabb az állatnál; démon emberi alakban. Nem ismeri az igazi, megszentelt szeretet felemelő, nemesítő elveit.
  A feleség is féltékennyé válik férjére és azt feltételezi, hogy ha alkalom kínálkozna, ugyanolyan készséggel udvarolna másnak is, mint ahogyan őneki. Látja, hogy lelkiismerete vagy Isten félelme nem ellenőrzi őt; e megszentelt korlátokat ledöntötte az élvezetet nyújtó testi szenvedélyük. Mindaz, ami férjében Isten-képű, az alantas, testi szenvedély szolgájává lett téve.
  
  Az ésszerűtlen követelés kérdése. - Fel kell tennünk a kérdést: A feleség kötelességének érezze-e, hogy férje kívánságának feltétlenül engedjen, ha látja, hogy semmi más, csak alantas szenvedély uralja őt, amikor értelme és ítélőképessége arról győzi meg, hogy teste kárára cselekszi azt, amelyről Isten megparancsolta, hogy szentségben és tisztességben őrizze meg élő áldozatul az Úrnak?
  Nem tiszta és szent szeretet az, amely arra veszi rá a feleséget, hogy kielégítse férje testi szenvedélyét életének és egészségének rovására. Ha igaz szeretettel és bölcsességgel rendelkezik, akkor igyekszik elterelni gondolatait az élvezetet nyújtó szenvedély kielégítésétől a magasztos és lelki témákra úgy, hogy érdekes lelki dolgoknál időzik. Szükségessé válhat, hogy alázattal és szeretettel hangoztassa - még férje nemtetszésének megkockáztatása árán is -, hogy nem alacsonyíthatja le testét azáltal, hogy enged a nemi túlzásoknak. Gyengéden és kedvesen emlékeztesse férjét, hogy egész lényére Istennek van az első és legfőbb igénye, ezért kívánságát nem veheti semmibe, mert számot kell adnia majd ama nagy napon.
  Ha az asszony emelkedett érzelmű, és szentségben, tisztességben megőrzi kifinomult, női méltóságát, akkor sokat tehet bölcs befolyása által, hogy megszentelje férjét és betöltse magasztos küldetését. Így cselekedve, kettős munkát végezve megmentheti férjét és önmagát. E témában, mely oly tapintatosan és kényesen intézhető, sok bölcsességre, türelemre, valamint erkölcsi bátorságra és erőre van szükség. Az erő és kegyelem az imában található. Őszinte szeretet legyen a szív uralkodó alapelve. Isten és férje iránti szeretet lehet egyedül a cselekvés helyes alapja...
  Ha a feleség átengedi testét és értelmét férje uralmának, minden dologban engedve akaratának, akkor feláldozza lelkiismeretét, méltóságát, sőt egyéniségét is, elveszti az alkalmat a jóra való nagy befolyásra, amivel rendelkeznie kellene, hogy felemelje férjét. A feleség meglágyíthatja férje kemény természetét, megszentelő befolyását oly módon gyakorolhatná, hogy az finomítson és tisztítson. Vezeti őt, hogy komolyan törekedjen uralkodni szenvedélyén és lelkibb gondolkodásúvá legyen, hogy mindketten az isteni természet részeseivé váljanak, megmenekülve a romlottságtól, amely testi szenvedély által van a világon. A befolyás hatalma oly nagy lehet, hogy a gondolatot a magasztos és nemes témákra tereli, az alantas, érzéki szenvedély fölé, amelyeket a kegyelem által meg nem
  
  újult szív ösztönszerűen keres. Ha a feleség úgy érzi, hogy férje tetszésének elnyerése érdekében le kell csúsznia az ő színvonalára - mert férje szeretetének elvi alapja a testi szenvedély, mely uralja cselekedeteit -, ő nem tetszik Istennek, mert nem gyakorol megszentelő befolyást férjére. Amikor úgy érzi, hogy tiltakozó szó nélkül engednie kell férje testi szenvedélyének, akkor nem érti meg Isten és férje iránti kötelességét.
  
  Testünk megvásárolt tulajdon. - Az alantasabb szenvedély helye testünkben van és általa munkálkodik. A "test", "testies", "testi kívánságok" alacsonyrendű, romlott természetünket foglalják magukban. A test önmagában nem tud ellene munkálkodni Isten akaratának. Azt a parancsot kaptuk, hogy feszítsük meg testünket minden hajlamával és kívánságával. Hogyan tegyük ezt? Fájdalmat okozzunk testünknek? Nem, hanem ítéljük halálra a bűnre csábító kísértéseket. Űzzük ki elménkből a romlott gondolatokat! Minden gondolatot ejtsünk foglyul Jézus Krisztusnak. Minden testi hajlamot alá kell rendelnünk a Lélek magasabb erőinek. Isten szeretete uralkodjék mindenekfelett; Krisztus osztatlan trónt foglaljon el. Testünket megvásárolt tulajdonának kell tekintenünk. A test tagjai legyenek az igazság eszközei.
  

ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ