ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ

 

Az idős szülők

    "Tiszteld atyádat és anyádat". - A gyermekeken nyugvó szülők iránti tisztelet kötelessége életük végéig tart. Amikor a szülők gyengék, idősek, a gyermekek a szükségletnek megfelelően ajándékozzák meg őket vonzalmukkal és figyelmükkel. A gyermekek nemesen és határozottan formálják életmódjukat - még ha az önmegtagadást is kíván - úgy, hogy szüleik gondolatától tartsák távol az aggodalmat és a zavart...
  A gyermekeket arra kell nevelni, hogy szeressék és gyöngéden gondozzák apjukat és anyjukat. Gyermekek! Gondoskodjatok róluk ti magatok; mert egyetlen más kéz sem tudja oly elfogadhatóan, kedvesen megtenni azokat az apró figyelmességeket, melyeket ti meg tudtok tenni. Használjátok ki a drága alkalmakat, hogy elhintsétek a kedvesség magvait!
  Kötelességünk sohasem szűnik meg. Szeretetünk irántuk és az ő szeretetük irántunk nem mérhető évekkel vagy távolsággal; felelősségünket sohasem tehetjük félre.
  A gyermekek gondosan emlékezzenek arra, hogy idős szüleiknek legjobb esetben is kevés örömük és vigaszuk van. Mi okozhat nagyobb szomorúságot szívüknek, mint az, ha gyermekeik elhanyagolják őket. Követhetnek-e el a gyermekek nagyobb bűnt annál, hogy megszomorítják idős, támasz nélküli apjukat vagy anyjukat?
  
  Egyengessétek az ösvényt! - Miután a gyermekek elérték a felnőtt kort, azt gondolják, teljesítették szüleik iránti kötelességüket azzal, hogy hajlékról gondoskodtak róluk. Miközben ételt és védelmet adnak nekik, nem részesítik őket szeretetükben és rokonszenvükben. Amidőn szüleik idős korukban vágyakoznak a szeretet és az együttérzés megnyilatkozására, a gyermekek szívtelenül megfosztják őket figyelmüktől. Sohase tartsák vissza apjuktól és
  
  anyjuktól a tiszteletet és szeretetet. Amíg a szülők élnek, a gyermekek öröme az legyen, hogy tiszteljék és becsüljék őket. Tőlük telhetően árasszanak idős szüleik életére vidámságot és napfényt. Egyengessék a halál ösvényét! Nincs jobb ajánlás e világon, minthogy a gyermek tisztelte szüleit. Nincs jobb jelentés a menny könyveinek feljegyzésében annál, mint az, hogy a gyermek szerette és tisztelte szüleit.
  
  Hálátlanság a szülők iránt. - Előfordulhat-e, hogy a gyermekek annyira közömbösek lesznek szüleik jóléte iránt, hogy nem akarják készségesen eltávolítani a bánat okát, bár módjukban állna vigyázni rájuk fáradhatatlan gonddal és odaadással? Lehetséges lenne, hogy ne tekintsék örömnek szüleik utolsó napjainak a legszebbé tételét? Hogyan engedheti meg egy fiú vagy leány, hogy apját vagy anyját idegen kezek gondozzák? Ha hitetlen vagy rossztermészetű is az édesanya, akkor sem mentesül a gyermek az Istentől reá helyezett kötelezettsége alól, hogy gondoskodjék szüleiről.
  
  Némely szülő maga felelős az iránta tanúsított tiszteletlenségért. - Amikor a szülő megengedi gyermekének, hogy gyermekkorában tiszteletlen legyen vele szemben, sőt ingerülten, durván feleljen neki, a későbbi években le kell aratnia a szörnyű termést. Ha a szülők nem kívánják meg gyermekeiktől az azonnali és tökéletes engedelmességet, akkor nem alapozzák meg kicsinyeikben az igaz jellemet. Előkészítik gyermekeiket arra, hogy ne tiszteljék őket, amikor már idősek lesznek és megszomorítják szívüket, miközben közelednek a sírhoz - kivéve, ha Isten kegyelme megváltoztatja gyermekeik szívét és átalakítja jellemüket.
  
  Ne állj bosszút igazságtalan szüleiden! - Valaki azt mondta édesanyjáról: "Mindig gyűlöltem anyámat, mert ő is gyűlölt engem." E szavakat feljegyezték a mennyei könyvekbe és az ítélet napján felnyitják és feltárják azokat, amikor mindenkit cselekedetei szerint jutalmaznak meg.
  Ha a gyermekek úgy gondolják, szigorúan bántak velük gyermekkorukban, vajon ez segíti-e őket abban, hogy növekedjenek a kegyelemben és Krisztus ismeretében; és visszatükrözik-e Jézus képét, amikor a bosszúállás és megtorlás lelkületét ápolják szüleikkel szemben, különösen, ha idősek és gyengék? Vajon a szülők nagy gyámoltalansága nem esedezik-e a gyermek szeretetéért?
  
  Nem ébreszti-e fel az idős anya és apa szükséglete a szív nemesebb érzelmeit, és Krisztus kegyelme által a szülőket ne kezeljék-e utódaik kedves figyelemmel és tisztelettel? Ó! ne engedjétek, hogy a szív olyanná legyen szüleitekkel szemben, mint a gyémánt és az acél! Hogyan táplálhat édesanyja ellen gyűlöletet a Krisztus nevét valló leány, különösen ha édesanyja beteg és idős. Hadd találjon helyet a gyermekek szívében a keresztényi élet legédesebb gyümölcse: a kedvesség és szeretet a szülők iránt!
  
  Légy türelmes gyengeségeik iránt! - Különösen félelmes a gyermek gondolata, hogy gyűlölettel forduljon édesanyja felé, aki idős és gyenge lett, akinek szervezete annyira legyengült, ami a második gyermekkorra jellemző. Mennyire türelmesen és mily gyengéden kell hordozniuk a gyermekeknek az ilyen édesanyát! Oly gyengéd szavakat kell szólniuk, melyek nem izgatják fel lelkét. Egy igaz keresztény sohasem lesz barátságtalan és semmilyen körülmények között sem hanyagolja el apját vagy anyját, hanem ügyel a parancsra: "Tiszteld atyádat és anyádat!" Isten azt mondta: "Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg..." (3Móz 19:32).
  Gyermekek! Amikor szüleitek már gyengék és nem tudnak gondoskodni magukról, hadd találjanak megelégedést, békességet és szeretetet utolsó napjaikban! Krisztusért szálljanak úgy a sírba, hogy tőletek csak a kedvesség, a szeretet, a könyörület és a megbocsátás szavait kapták! Ti is azt kívánjátok az Úrtól, hogy szeressen benneteket, könyörüljön rajtatok és megbocsásson nektek, és mindent megtegyen értetek betegágyatokon. Vajon ti nem úgy akartok kezelni másokat, ahogyan ti is megkívánjátok, hogy veletek bánjanak?
  
  Isten terve az idősek gondozása érdekében. - Állandóan sürgették az otthontalan idős testvéreink és testvérnőink ügyét. Mit tehetünk értük? Az Úr megismételte a nekem adott világosságot: "Az idősek gondozására nem a legjobb megoldás az intézetek alapítása, hogy csoportosan együtt legyenek. Ne küldjétek el őket otthonról, hogy máshol kapjanak gondozást! Mindenhol a család tagjai gondoskodjanak saját rokonaikról! Ha ez nem lehetséges, akkor ezt a munkát a gyülekezetnek kell elvégeznie, amit kötelességként és kiváltságként kell fogadniuk. Mindazok, akik Krisztus lelkületével bírnak, különös tisztelettel és szeretettel tekintsenek a gyengékre és öregekre.
  
  Kiváltság, mely megelégedést és örömöt hoz. - Az a gondolat, hogy a gyermekek szüleik vigasztalására szolgáltak, a megelégedés érzetével tölti el őket egész életükön át, és különösen akkor hoz számukra örömöt, amikor nekik is szükségük lesz a rokonszenvre és a szeretetre. Akiknek a szíve telve van szeretettel, felbecsülhetetlen értékű kiváltságnak tekintik azt az előjogot, hogy segítsenek szüleiknek a halál óráiban. Később örülni fognak, hogy kivették részüket abból, hogy békességet és vigaszt árasztottak szeretett szüleik utolsó napjaira. De ha másként tennének; a gyámoltalan idősektől a fiak és leányok a kedves szolgálatot megtagadnák, akkor önvád töltené el lelküket, napjaikat pedig bánkódás, hogy miért volt a szívük oly kemény és hideg, mint a kő.
  

ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ