ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ

 

A hangos kiáltás

    ISTENNEK MINDEN EGYHÁZBAN VANNAK KINCSEI
  
  Istennek minden egyházban vannak kincsei, és nem nekünk kell az állítólagos vallásos világra elsöprő vádat emelnünk. - 4BC 1184 (1893).
  
  Az Úrnak minden egyházban van képviselője. E személyeknek nem voltak az utolsó napokra vonatkozó különleges próbára tevő igazságaik, melyet olyan körülmények között adtak át nékik, hogy az meggyőzzön szívet és értelmet; ezért a világosság megvetésével ők nem szüntették meg kapcsolatukat Istennel. - 6T 70,71 (1900).
  
  Nagyon sokan vannak a katolikusok között, akik lelkiismeretes keresztények és a rájuk ragyogó világosságban járnak; Isten munkálkodni fog érdekükben. - 9T 243 (1909).
  
  János elmondja, hogy Isten kihívja népét Babilonból (Jel 18. fejezet). E szentírási kijelentés szerint Isten népe közül sokan még Babilonban vannak. Melyek azok a vallási közösségek, amelyekben ma Krisztus követőinek a többsége található? Kétségkívül a különböző protestáns egyházak. - NK 342.
  
  A Babilont képező egyházak lelki segítsége és Istentől való elidegenedése ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található. - NK 348.
  
  BABILON ELESTE MÉG NEM TELJES
  
  "...az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek" [Jel 14:8]. Hogyan teszi ezt? Embereket kényszerít a hamis szombat elfogadására. - 8T 94 (1904).
  
  De még mindig nem mondható, hogy "...paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek". Babilon még nem itatott meg minden népet. ...Amíg ez az állapot nem következik be, amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig
  
  Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra történik, és a Jel 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van. - NK 348.
  
  Mikor ér bűne a mennyig [Jel 18:2-5]? Amikor Isten törvényét végérvényesen megsemmisítik a törvényhozás által. - ST June 12, 1893.
  
  ISTEN UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉSE
  
  Isten a Jelenések könyve 14. fejezete üzenetének helyet adott a próféciai sorozatban és munkája nem szűnik meg a földi történelem befejeztéig. - EGW'88 804 (1890).
  
  A Jel. 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-7) elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap. - NK 348, 349.
  
  [Jel 18:1-2. 4. ] Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont megtestesítő szervezetekbe. ...Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló utolsó figyelmeztetés...
  Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy milyen félelmes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az egyházba; hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre - ezt mind leleplezik. ezek a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. - NK 537, 538, 540.
  
  ISTEN UTOLSÓ ÜZENETÉNEK SZÍVE
  
  Néhányan írtak nekem megkérdezvén, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzenete? Válaszom: "Az valóban a harmadik angyal üzenete. "- 1SM 372 (1890).
  
  Az Úr nagy kegyelmében a legdrágább üzenetet küldte népének FE. J. G Waggoner és [A. T. ] Jones testvérek által. Ennek az üzenetnek még feltűnőbben kell a világ elé tárnia a felemelt Megváltót, az egész világ bűnéért hozott áldozatát. Az a hit általi megigazulást mutatja be a Kezesben; meghívja az embereket, nyerjék el Krisztus igazságosságát, ami nyilvánvalóvá lesz Isten összes törvénye iránti engedelmességben.
  Sokan elvesztették Jézust szemük elől. Szükséges volt, hogy szemük az Ő isteni személyére, érdemeire és az emberi család iránti megváltozhatatlan szeretetére irányuljon. Minden hatalom kezébe adatott, hogy gazdag ajándékokat oszthasson szét az embereknek; saját igazságosságának megbecsülhetetlen ajándékát juttatva a tehetetlen emberi eszközöknek. Ez az az üzenet, amit Isten megparancsolt, hogy hirdessenek a világnak. Ez a harmadik angyal üzenete, amit hangos szóval kell hirdetni Lelkének nagymérvű kiárasztásával. - TM 91, 92 (1895).
  
  Krisztus igazságosságának üzenete hangozni fog a föld egyik végétől a másik végéig, hogy előkészítse az Úr útját. Ez Isten dicsősége, amely a harmadik angyal munkáját befejezi. - 6T 19 (1900).
  
  A világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének - a szeretetnek - megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! Saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük! - KP 287.
  
  AZ ÜZENET NAGY ERŐVEL HALAD
  
  Amint a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá nő, amint nagy erő és dicsőség segíti a befejező munkát, Isten hűséges népe e dicsőség részese lesz. A késői eső az, amely feléleszti és megerősíti őket, hogy átjussanak a nyomorúság idején. - 7BC 984 (1862).
  
  Amint a vég közeledik, Isten szolgáinak bizonyságtevése határozottabb és erőteljesebb lesz. - 3SM 407 (1892).
  
  Ez az üzenet [Jel 14:9-12], magába foglalja az előző két üzenetet. Ez hangos szóval, azaz a Szentlélek hatalmával hangzik. - 7BC 980 (1900).
  
  Amint a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő, nagy erő és dicsőség fogja kísérni azt. Isten népének orcája a menny világosságával ragyog. - 7T 17 (1902).
  
  A föld utolsó nagy válságának növekvő árnyai közepette Isten világossága a legfényesebben fog ragyogni és a reménység és bizalom éneke lesz halható a legtisztább és legemelkedettebb hangon. - Ed 166 (1903).
  
  Amint meg van jövendölve a Jelenések 18. fejezetében, a harmadik angyal üzenetét nagy erővel kell hirdetniük azoknak, akik a végső figyelmeztetést adják a fenevad és bélyege ellen. - 8T 118 (1904).
  
  AZ 1844-ES MOZGALOMHOZ HASONLÓAN
  
  Az erő, amely oly hatalmasan megrázta a népet az 1844-es mozgalomban, ismét megnyilvánul. A harmadik angyal üzenete nem suttogó hangon halad előre, hanem hangos kiáltással. - 5T 252 (1885).
  
  Láttam, hogy ez az üzenet hatalommal és erővel lesz befejezve, messze túlhaladva az éjféli kiáltást. - EW 278 (1858).
  
  PÜNKÖSD NAPJÁHOZ HASONLÓAN
  
  Komoly vágyódással nézek előre arra az időre, amikor pünkösd napjainak eseményei megismétlődnek még nagyobb erővel, mint akkor. János mondja: "...láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala: és a föld fénylett annak dicsőségétől" [Jel 18:1]. Ekkor, pünkösdhöz hasonlóan, a népek hallják a nékik szóló üzenetet, mindenki a saját nyelvén. - 6BC 1055 (1886).
  
  Éjszakai látomásban képek vonultak el előttem az Isten népe közötti nagy reformációs mozgalomról. Sokan dicsérték Istent. A betegek meggyógyultak és más csodák történtek. A közbenjárás lelke volt látható, amint az ki volt jelentve pünkösd nagy napja előtt. - 9T 126 (1909).
  
  Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a befejezéskor a késői esőben ismét teljesedni fognak...
  Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. - NK 544.
  
  ISTEN RENDKÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE MEGLEP BENNÜNKET
  
  Hadd mondjam el, az Úr eme utolsó munkában a megszokott módtól eltérően fog munkálkodni, oly módon, amely minden emberi tervvel ellentétben lesz. Lesznek közöttünk, akik mindig ellenőrizni kívánják Isten művét és még azt is megparancsolják, milyen lépéseket kell tenni akkor, amikor a munka előre halad az angyalok vezetése alatt, akik a harmadik angyalhoz kapcsolódnak a világnak adandó üzenetben. Isten oly utakat és eszközöket fog használni, amelyek által láthatóvá lesz, hogy saját kezébe veszi az irányítást. A munkások meglepődnek az egyszerű eszközöktől, amelyek használatával előidézi és tökéletesíti igazságosságának munkáját. - TM 300 (1885).
  
  Ne gondold, hogy lehetséges lesz a jövőre terveket lefektetned. Engedd, hogy Isten úgy legyen ismert, mint aki minden időben és minden körülmények között a kormányrúdnál áll! Megfelelő eszközök által dolgozik majd, tartja fenn, növeli és építi saját népét. - CW" 71 (1895).
  
  A Vigasztaló kinyilatkoztatja magát nem valamely szabványos, pontos módon, ami az embereket megjelölheti, hanem Isten rendje szerint -
  
  váratlan időben és módon, amely méltó lesz nevéhez. - EGW'88 1478 (1896).
  
  Ő az egyszerű nép közül is támaszt férfiakat és nőket, hogy munkáját végezzék, mint korábban halászokat hívott el tanítványokként. Hamarosan ébredés lesz, amely sokakat meglep. Akik nem végzik a szükséges tennivalókat, azokat mellőzik és a mennyei hírnökök egyszerű emberekkel fognak dolgozni, akiket alkalmassá tesznek az igazság hirdetésére. - 15MR 312 (1905).
  
  A SZENTLÉLEK ÁLTAL KÉPESÍTETT MUNKÁSOK
  
  Az utolsó ünnepélyes munkában néhány nagy férfi áll szolgálatba... Isten munkát végez napjainkban, amit csak néhányan látnak előre. Ő felkél és felemel közöttünk olyanokat, akiket inkább a Lélek kenete, mint a tudományos intézmények képzése tanított. Ezeket a lehetőségeket nem kell megvetni vagy kárhoztatni; azok Istentől vannak elrendelve, de csak külső képesítést adnak. Isten kinyilatkoztatja, hogy nem függ a tanult, öntelt halandóktól. - 5T 80, 82 (1882).
  
  Azok a lelkek kapnak világosságot, akik komolyan keresik azt, és akik boldogan fogadják szent Szavából jövő isteni világosság sugarát. Őáltaluk nyilatkoztatja ki Isten azt a világosságot és hatalmat, amely bevilágítja az egész világot dicsőségével. - 5T 729 (1889).
  
  A lélek fegyelme, a szív és gondolat tisztasága az, amire szükség van. Ez nagyobb értékű a ragyogó tehetségnél, tapintatnál vagy tudásnál. Egy átlagos értelmű személy, aki megtanulta, hogy engedelmeskedjen az "így szól az Úr"-nak, az alkalmasabb Isten munkájára, mint az, akinek tehetsége van, de nem használja azt helyesen. - RH Nov. 27, 1900.
  
  A munkásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. - NK 540.
  
  MÉG TUDATLANOKAT IS FELHASZNÁL ISTEN
  
  Azok, akik elfogadták Krisztust személyes Megváltójuknak, kiállják ez utolsó napok próbáit és megpróbáltatásait. Megerősödve a Krisztusban való kétségbevonhatatlan hit által, még az írástudatlan tanítványok is ellene tudnak majd állni a hitetlenséget létrehozó kételynek és a kérdéseknek, és a gúnyolódok bölcselkedéseit megszégyenítik.
  Az Úr Jézus tanítványainak nyelvet és bölcsességet ad, amelyet ellenfeleik nem tagadhatnak, s amelynek ellenállni nem tudnak. Azok, akik nem tudják érveléssel legyőzni a sátáni csalást, határozott bizonyságot tesznek, ami zavarba hozza majd az állítólag tanult embereket. A tanulatlanok ajkáról oly meggyőző erővel és bölcsességgel hangzanak a szavak, hogy azok az igazsághoz térítik őket. Ezre térnek meg bizonyságtételeikre.
  Miért rendelkeznek a tanulatlan emberek ezzel az erővel, és miért nincs ez meg a tanult férfiaknál? A tanulatlan Krisztusban való hite által a tiszta, világos igazság légkörébe került, míg a tanult ember elfordult az igazságtól. Az egyszerű ember Krisztus tanúja. Nem tud történelemhez vagy úgynevezett magas tudományhoz fordulni, de Isten Szavából hatalommal teljes bizonyítékokat gyűjt. Az igazságot a Lélek ihletése alatt szólja oly tiszta, figyelemre méltó és magával ragadó erővel, oly vitathatatlanul, hogy bizonyságtevését nem lehet cáfolni. - 8MR 187, 188 (1905).
  
  GYERMEKEK HIRDETIK AZ ÜZENETET
  
  Sokan, még az iskolázatlanok közül is most az Úr Igéjét hirdetik. A Lélektől ösztönözve gyermekek indulnak el és a mennyből jövő üzenetet hirdetik. A Lélek ki lesz töltve mindenkire, aki enged a buzdításnak, és az ember által létrehozott szervezetet az azt működtető szabályaival és óvatos módszereivel elvetve, kinyilatkoztatják az igazságot a Lélek erejének hatalma által. - Ev 700 (1895).
  
  Amikor a mennyei lények látják, hogy az emberek az igazságot nem a maga egyszerűségében akarják közölni, ahogy Jézus tette, a gyermekek Isten Lelke által indítatva hirdetik az erre az időre szóló igazságot. - SW 66 (1895).
  
  AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA
  
  A menny angyalai a Biblia témáinak vizsgálására befolyásolják az ember értelmét. Sokkal nagyobb munkát végeznek az eddigieknél és annak semmi dicsősége nem árad az emberekre, mert az angyalok, akik az üdvösség örököseinek szolgálnak, éjjel nappal munkálkodnak. - CW 140 (1875).
  
  Világunkban nagyon sok Kornéliushoz hasonló férfi van. ...Amint Isten munkálkodott Kornéliusért, úgy munkálkodik ezekért az igaz zászlóvivőkért. ...Ők, mint Kornélius, Istentől nyernek oktatást a mennyből jövő angyalok látogatása által. - Letter 197, 1904.
  
  Amikor az isteni hatalom egyesül az emberi erőfeszítéssel, a munka úgy terjed, mint tűz a tarlón. Isten olyan erőket fog alkalmazni, melyeknek eredetét ember képtelen felfogni. Angyalok fogják végezni a munkát, amit embereknek kellett volna, ha a végrehajtás áldását nem vetették volna meg, válaszul Isten igényére. - 1SM 118 (1885).
  
  A KIÁLTVÁNY VILÁGSZÉLES TERJEDÉSE
  
  A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. ...Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. - NK 543, 544.
  
  A harmadik angyalt követő angyal üzenete a világ minden részének szól. Ez az aratás üzenete, és az egész földet megvilágítja Isten dicsősége. - Letter 86, 1900.
  
  Amikor az üldözés vihara valóban ránk tör... akkor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá nő és az egész földet bevilágítja az Úr dicsősége. - 6T 401 (1900).
  
  Amerika minden városában hirdetni kell az igazságot. A világ minden országának hallania kell a figyelmeztető üzenetet! - GCB March 30, 1903.
  
  A hangos kiáltás alatt az egyház az általa felmagasztalt Urának a gondoskodó közvetítésétől támogatva, a megváltás ismerete oly bőségesen terjed, hogy a világosság eljut minden nagy- és kis városba. - Ev 694 (1904).
  
  A válság már itt van. Nekünk most a Szentlélek ereje által kell hirdetnünk a nagy igazságokat ez utolsó napokban. Az nem lesz hosszú idő, s mindenki meghallja a figyelmeztetést és meghozza döntését. Akkor jön el a vég. - 6T 24 (1900).
  
  KIRÁLYOK, TÖRVÉNYHOZÓK, TANÁCSOK HALLJÁK AZ ÜZENETET
  
  Most lehetetlennek látszik, hogy valaki is egyedül megálljon, de ha Isten valaha is szólt általam, eljön az idő, amikor bennünket tanácsok elé visznek és ezrek elé kell állnunk az Ő nevéért, ekkor mindenkinek meg kell indokolnia hitét. Akikor eljön az igazságért eltűrt minden helyzet szigorú bírálata. Tanulmányoznunk kell Isten Szavát, hogy tudjuk, miért hisszük a tanokat, melyeket védelmezünk. - RH Dec. 18, 1888.
  
  Sokaknak a törvényszékek elé kell állniuk, néhányan királyok és a föld tudósai elé állnak hitükért. Akik csak felületesen értik az igazságot, képtelenek lesznek az Írásokat világosan kifejteni, és hitüket határozottan indokolni. Összezavarodnak, és oly munkások lesznek, akiknek szégyenkezniük kell. Senki se képzelje, hogy nincs szüksége tanulásra, mert néki nem kell prédikálnia a szent szószékről. Nem tudod, mit kívánhat tőled Isten. - FE 217 (1893).
  
  SOK ADVENTISTA A VILÁGOSSÁG ELLEN FORDUL
  
  A [H. N. Adventista] templomokban Isten hatalmának csodálatosan kell megnyilatkoznia, de az nem befolyásolja azokat, akik nem alázták meg magukat az Úr előtt, és nem nyitották meg a szív ajtaját a beismerés és bűnbánat által. A földet Isten dicsőségével megvilágító hatalom megnyilatkozásából ők csak keveset fognak látni, de ezt is vakságukban veszélyesnek gondolják, némileg felkelti félelmüket és ellenállva, ellene fordulnak annak. Mivel az Úr nem dolgozik elgondolásuk és elvárásuk szerint, szembe szegülnek a munkával. Azt kérdik: "Mi nem ismerjük Isten Lelkét, amikor oly sok évet töltöttünk a munkában?" - RH Extra Dec. 23, 1890.
  
  A harmadik angyal üzenetét nem értik meg, a világosságot, amely beragyogja a földet dicsőségével, hamis világosságnak nevezik azok, akik visszautasították annak előrehaladó dicsőségét. - RH May 27, 1890.
  
  A legtöbb nem-adventista meg fogja vetni a figyelmeztetést
  
  Sokan, akik hallják az üzenetet - nagyon nagy számban - nem fognak hinni az ünnepélyes figyelmeztetésnek. Sokan hűtleneknek találtatnak Isten parancsolata iránt, melyek a jellem próbái. Az Úr szolgáit rajongóknak nevezik. A papok figyelmeztetni fogják a népet, hogy ne hallgassanak rájuk. Noé ugyanebben a bánásmódban részesült, végül Isten lelke sürgette a figyelmeztetésre, akár meghallgatják, akár visszautasítják. - TM 233 (1895).
  
  Némelyek hallgatnak a figyelmeztetésekre, de a nagy többség nem veszi figyelembe. - HP 343 (1897).
  
  ...a nagy tekintélyű papság, akár a régi farizeusok, tekintélyük kétségbe vonása miatt haragra gerjedve, az üzenetet Sátántól származónak bélyegzik, és a bűnt szerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék azokat, akik az igazságot hirdetik. - NK 540.
  
  TÖMEGEK VÁLASZOLNAK A HÍVÁSRA
  
  Lelkek, akik akadályoztatva voltak vallásos testületek által, válaszolnak a hívásra, és drága lelkek sietnek ki a halálra ítélt egyházakból, amint Lót is kisietett Sodomából annak elpusztítása előtt. - EW 279 (1858).
  
  Az állhatatos hívek serege sziklaszilárdan áll majd az utolsó próbában. - 3SM 390 (1888).
  
  Sok lélek jön ki a világ soraiból, az egyházakból - még a katolikus egyházból is - akinek buzgalma messze túlhaladja azokét, akik a sorban állva, mindeddig meneteltek az igazságot hirdetve. - 3SM 386, 387 (1889).
  
  Tömegek fogadják el a hitet és csatlakoznak az Úr seregéhez. - Ev 700 (1895).
  
  Sokan, akik a nyájtól eltévedtek, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. - 6T 401 (1900).
  
  A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között; és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi azért, hogy halálbüntetés terhe mellett felvetesse "mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal" (Jel 13:16) a hamis nyugalomnap hűségjelét, akkor ezek a hűségesek, "feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei ...fénylenek, mint csillagok e világon" (Fil 2:15). Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek. - PK 120.
  
  NAPONTA EZREK TÉRNEK MEG
  
  A tizenegyedik órában ezrek látják és ismerik meg az igazságot. ...Ezek hirtelen térnek meg az igazsághoz, amely meglepi az egyházat, és egyedül Isten nevét dicsőítik. - 2SM 16 (1890).
  
  Naponta ezrek térnek meg, akik a tizenegyedik órában látják és ismerik meg az igazságot és Isten lelkének mozgalmát. - EGW'88 755 (1890).
  
  Eljön az idő, amikor annyian térnek meg egy napon, mint pünkösdkor, miután a tanítványok elnyerték a Szentlelket. - Ev 692 (1905).
  
  AZ ŐSZINTE HÍVŐK NEM HABOZNAK SOKÁIG
  
  Sokan most még nem látják, hol foglalják el helyüket, de ezek a dolgok befolyásolják életüket, és amikor az üzenet hangos szóval hangzik, készek lesznek elfogadására. Nem haboznak sokáig; kijönnek és elfoglalják helyüket. - Ev 300, 301 (1890).
  
  Hamarosan eljön az utolsó próba a föld minden lakosára. Abban az időben gyorsan döntenek. Akik meggyőződtek az Ige hirdetése által, azok Immánuel fejedelem véráztatta zászlaja alá sorakoznak. - 9T 149 (1909).
  
  Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulkozik az igazság világossága. - NK 464.
  
  Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtén, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani.
  
  Elszakítják ezeket a kötelékeket. az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára állnak. - NK 544, 545.
  
  A NYOMTATOTT LAPOK BEFOLYÁSA
  
  Naponta ezrek térnek meg, akik közül sokan első meggyőződésüket kiadványaink olvasásának köszönhetik. - Ev 693 (1885).
  
  E könyv [A nagy küzdelem] forgalmának eredményét nem aszerint kell megítélni, ahogy az most látszik. Annak olvasása által lelkek ébrednek fel és bátran egyesülnek azokkal, akik megtartják Isten törvényét. De az olvasók nagyobb többsége nem foglal állást addig, amíg az abban előre leírt események megtörténtét nem látja. Az előre mondottak beteljesedése hitet sugalmaz, mások is jönni fognak és átadják magukat, amikor a föld fénylik az Úr dicsőségétől. Sok lélek elfoglalja helyét Isten parancsolata mellett e tevékenység eredményeképpen - CM 128, 129 (1890).
  
  Kiadóhivatalaink által lesz annak a másik angyalnak a munkája nagymértékben befejezve, aki lejön a mennyből nagy hatalommal és megvilágítja a földet dicsőségével [Jel 18:1]. - 7T 140 (1902).
  

ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ