Keresztény nevelés és az egyházi iskola

Filozófiája – Az egyház olyan iskolarendszert működtet, amely biztosítja az ifjúságnak a kiegyensúlyozott fizikai, szellemi, lelki, társadalmi és szakmai képzést, amely összhangban van a felekezeti mércével és elvekkel, valamint Istennel mint minden erkölcsi érték és igazság forrásával. Az egyház felelőssége az Alkotó képmásának helyreállítása az emberben, ami a teljes személy optimális fejlődését eredményezi a mostani, földi életre és az elkövetkezőre.

Egyházunk saját nevelési intézményeket vezet az óvodáktól egészen az egyetemekig azzal a céllal, hogy elveit, hitbeli meggyőződését, álláspontját, értékeit, viselkedésmódját és szokásait továbbadja a gyermekeknek. A világi iskolák hazafias és törvénytisztelő embereket akarnak nevelni, és megalapozott értékeket tanítanak. Az adventista iskolák e mellett hűséges, lelkiismeretes hetednapi adventista keresztényekké is formálnak. A nevelés forrása, eszköze és célja, Isten igazi megismerése: a vele való szövetség és közösség a tanulásban, a szolgálatban, végül Isten jellemének kialakítása a tanulókban.

Célok – Az egyház által működtetett iskolák arra törekszenek, hogy olyan nevelést biztosítsanak diákjaiknak, amely a megváltás tudományának keretén belül van. A tudomány alapvető és általános ágazatait azért kell tanulni, hogy jártasságot szerezzenek e területeken.

Ezek az iskolák különleges módon igyekeznek közreműködni annak érdekében, hogy minden diák előrehaladjon az egészségügyi és mértékletességi alapelvekben, az alapvető tananyagban, annak a megtanulásában, hogy hogyan lehet kiváló családtag, szakképzetségben, állampolgári ismeretekben, a szabadidő értelmes kihasználásában és az erkölcsi érettségben. Célul tűzik ki a lelki odaszánást, önmaguk kiteljesítését, a társadalmi beilleszkedést, az állampolgári felelősségtudatot, a világmissziót és szolgálatot, az anyagi megelégedettséget magas színvonalú, Krisztus-központú tanítás által.

Nevelési titkár – Egyházunk ráébredt, hogy teljes megértés és tiszta keresztény látás – amelynek végső célja összhangban van a megváltás céljaival – csak ott valósulhat meg, ahol a gyülekezet folytonosan szem előtt tartja, hogy az oktatás egyfajta misszió. Ezért minden gyülekezet válasszon egy oktatási titkárt, akinek feladata, hogy előmozdítsa a keresztény oktatás ügyét.

Az oktatási titkár legyen tagja az otthon és iskola egyesület adminisztratív bizottságának, és dolgozzon együttműködve az egyesülettel (lásd 138. oldal 14. megjegyzés).